Det ved vi om

Brandsikring af stråtag

Det er status omkring brandsikring af stråtage i 2024

Det er en jungle at finde hoved og hale i spørgsmålet omkring brandsikring af stråtage i 2024. Vi vil her prøve at opsummere hvordan brandsikringsregler iflg. bl.a. BR18 kan tolkes, så du som tækkemand, lærling eller kunde med et stråtag kan finde korrekte informationer og planlægge dit byggeriet optimalt.

Det siger BR18

I enfamiliehuse er der ikke krav til hvilken tagdækning der skal anvendes . Valg af tagdækning har dog betydning for enfamiliehusets placering på ejendommen. Dette er angivet i afsnit 4.5.

Såfremt tagdækningen opføres som stråtag kan dette opføres med eller uden brandsikring. Stråtaget er brandsikret, hvis det er udført af traditionelle tagrør og tækket direkte, uden bagvedliggende hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af materiale klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til underliggende bygningsdel med ubrændbart materiale.

Over døre skal stråtag (med eller uden brandsikring) sikres mod nedskridning ved brand.

Karnapper, udestuer og lignende mindre bygningsdele kan udføres med tagelementer klasse E-d2. Et tagelement kan f.eks. være et ovenlys.


Vejledninger om Brand (§ 82 – § 158)- Bilag 1a – Præ-accepterede løsninger – Enfamiliehuse

4.5. Placering på grund 

Placering af enfamiliehuse skal som udgangspunkt sikre, at det enkelte byggeri (evt. med flere boligenheder) brandmæssigt kan betragtes som fritliggende, og være brandmæssigt adskilt fra andet byggeri på samme grund og på nabogrunde. 

Eventuelle afstande, som er beskrevet i dette afsnit tager udelukkende højde for de brandmæssige
forhold. Der kan derfor være andre forhold i bygningsreglementet, som medfører at der skal være en større afstand til f.eks. naboskel, sti- eller vejskel.

Afstande måles vandret uden hensyntagen til eventuelle terrænforskelle. Den angivne afstand er den mindste fri afstand mellem bygninger og naboskel, vej- og stimidte.

De beskrevne afstande kan for tagudhæng, vindskeder, lætage over døre, gesimser og lignende mindre bygningsdele nedsættes med op til 0,5 meter.

4.5.1 Afstand til naboskel, vej- og stimidte

 Enfamiliehuse skal opføres med en mindste afstand til naboskel, vej- og stimidte afhængig af tagdækningen, ydervæg og vægoverflade som angivet i Tabel 2. Afstandene gælder ikke for naboskel mellem de enkelte boligenheder i et sammenbygget enfamiliehus, hvilket bl.a. muliggør sammenbyggede enfamiliehus med tagdækning ringere end klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning], herunder stråtag.

Tagdækning på enfamiliehus Ydervæg mod skel, vej- og stimidte  Vægoverflade mod skel, vej- og stimidte  Afstand til skel, vej- og stimidte 
Klasse BROOF (T2) [klasse T tagdækning]     Beklædning klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], alternativt materialeklasse D-s2,d2 [klasse B materiale] 2,5 m
  EI 60 [BD-bygningsdel 60] Beklædning klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], alternativt materialeklasse D-s2,d2 [klasse B materiale] Ingen krav
Ringere end klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning] 

Karnapper, udestuer og lignende mindre bygningsdele, udført med tagelementer klasse E-d2.

  Beklædning klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], alternativt materialeklasse D-s2,d2 [klasse B materiale] 2,5 m
Stråtag (brandsikret)   Beklædning klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], alternativt materialeklasse D-s2,d2 [klasse B materiale] 5,0 m
Stråtag (ikke brandsikret)   Beklædning klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], alternativt materialeklasse D-s2,d2 [klasse B materiale] 10,0 m
Anden tagdækning   Beklædning klasse K1 10 / D-s2,d2 [klasse 2 beklædning], alternativt materialeklasse D-s2,d2 [klasse B materiale] 10,0 m

Tabel 2: Afstand til skel, vej- og stimidte afhængig af tagdækning, ydervæg og vægoverflade

4.5.2 Afstand til byggeri på samme grund

Enfamiliehuse skal opføres med en mindste afstand til andet byggeri på samme grund afhængig af tagdækningen som angivet i Tabel 3. Afstandene gælder indbyrdes mellem de enkelte boligenheder i et sammenbygget enfamiliehus, hvilket bl.a. muliggør sammenbyggede enfamiliehus med tagdækning ringere end klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning], herunder stråtag.

Med opfyldelse af disse afstande betragtes de individuelle bebyggelser som brandmæssigt fritliggende.

Det fremgår af bilag 1b – præ-accepterede løsninger for sekundært bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse, hvilke afstande sekundært bebyggelse skal overholde.

Indbyrdes afstand mellem enfamiliehuse og andet byggeri på samme grund (undtagen sekundær bebyggelse)

 Tagdækning på byggeri på samme grund 
BROOF (t2) [klasse T tagdækning] Stråtag (brandsikret)  Stråtag (ikke brandsikret) Anden tagdækning

Karnapper, udestuer og lignende mindre bygningsdele, udført med tagelementer klasse E-d2.

 Tagdækning på enfamiliehus  BROOF (t2) [klasse T tagdækning]  5,0 m 7,5 m  12,5 m 12,5 m 5,0 m 
Stråtag (brandsikret) 7,5 m 10,0 m  15,0 m 15,0 m 7,5 m 
Stråtag (ikke brandsikret) 12,5 m 15,0 m  20,0 m 20,0 m  12,5 m
Anden tagdækning 12,5 m 15,0 m  20,0 m  20,0 m 12,5 m
Karnapper, udestuer og lignende mindre bygningsdele, udført med tagelementer klasse E-d2. 5,0 m 7,5 m  12,5 m 12,5 m 5,0 m

Tabel 3: Indbyrdes afstand mellem enfamiliehuse og andre bygninger på samme grund (undtagen sekundær bebyggelse)

 

 

Figur 2: Afstanden mellem enfamiliehuse på samme grund, hvis et eller flere af bygninger har tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF (t2), men hvor stråtagene er brandsikret.

 

 

Figur 3: Afstanden mellem enfamiliehuse på samme grund, hvis et eller flere af bygningerne har tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF(t2), og stråtagene ikke er brandsikret.

https://bygningsreglementet.dk/Historisk/BR18_Version8/Tekniske-bestemmelser/05/Vejledninger/Generel_Brand/Enfamiliehuse


Vejledning til kapitel 5 – Brand (§ 82 – § 158)- Bilag 1a – Præ-accepterede løsninger – Enfamiliehuse

4.5 Tagdækning i enfamiliehuse (Bilag 1a)

I enfamiliehuse er der ikke krav til tagdækning. Valg af tagdækning har dog betydning for enfamiliehusets mindste afstand til øvrig bebyggelse, naboskel og vej- og stimidte. Dette er
angivet i afsnit 4.2.

Karnapper, udestuer og lignende mindre bygningsdele kan udføres med tagelementer klasse E-d2. Et tagelement kan f.eks. være et ovenlys.

4.5.1 Tagdækning med stråtag

Tagdækning med stråtag kan udføres i enfamiliehuse med gulv i øverste etage højst 5,1 m over terræn. Over døre skal stråtag sikres mod nedskridning ved brand.

4.5.1.1 Tagdækning med stråtag uden sikring

Tagdækning med stråtag uden nogen form for brandsikring kan kun udføres følgende steder:
■ Sekundær bebyggelse
■ Brandmæssigt fritliggende enfamiliehuse med uudnyttelig tagetage, der er adskilt fra boligenheden med bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30].

4.5.1.2 Tagdækning med stråtag over udnyttelig tagetage

Væg- og loftkonstruktioner mod stråtag skal udføres mindst som bygningsdel klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30]. Ethvert hulrum mellem undersiden af stråtaget og oversiden af den nævnte bygningsdel
udført som mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] må højst have en højde på 100 mm, og hulrummet skal være lukket langs alle kanter af tagfladerne, så en brand ikke kan sprede sig til
Side 29 af 43 hulrummet fra tagfladernes kanter. Lukningerne langs tagfladernes kanter skal udføres med mindst materiale klasse A2-s1,d0 [ubrændbart materiale].
Hulrum mellem stråtag og oversiden af den ovennævnte bygningsdel udført som mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] må ikke passere boligenhedens brandcelleafgrænsende
bygningsdele. På disse steder skal der udføres brandstop som beskrevet i afsnit 4.4.1. Sammenbyggede enfamiliehuse skal indbyrdes adskilles med en bygningsdel mindst klasse EI
60 [BD-bygningsdel 60], der skal slutte tæt til undersiden af stråtaget uden mulighed for hulrum.

4.5.1.3 Brandsikret stråtag

Brandsikret stråtag udføres af traditionelle tagrør tækket direkte, uden bagvedliggende hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af
materiale mindst klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til underliggende bygningsdel med ubrændbart materiale.

https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Enfamiliehuse/Bilag-1a–Fritliggende-og-sammenbyggede-enfamiliehuse-ver-20-20220103.pdf

4.3 Tagdækning – sekundære bygninger (bilag 1b)

Der er ikke krav til tagdækning på sekundær bebyggelse, men kan udføres som:
■ Klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning]
■ Klasse E-d2
■ Stråtag
■ Tagdækning uden brandmæssig klassificering (anden tagdækning)

Typen af tagdækning har betydning for afstand til skel og primær bygning, jf. Tabel 4.4.1 og Tabel 4.4.2.

For sekundær bebyggelse hvor tagkonstruktionen, udover åse og lægter, udelukkende består at tagdækning med materiale klasse E-d2, vil materialet ved en brand i den sekundære
bebyggelse hurtigt kollabere og give mulighed for, at varmen kan bortledes. Derfor betragtes indretning, inventar og oplag i denne bebyggelse som værende i det fri med hensyn til
afstandsforhold. En bygning med denne tagkonstruktion refereres der til som bygning med tagdækning med klasse E-d2.

4.3.2 Tagdækning med stråtag

Over adgangsdøre til sekundær bebyggelse skal stråtag sikres mod nedskridning ved brand.

4.3.2.1 Tagdækning med stråtag uden sikring

Sekundær bebyggelse kan udføres med tagdækning med stråtag uden nogen form for
brandsikring. Denne sekundære bebyggelse kan ikke sammenbygges med den primære
bygning.

4.3.2.2 Tagdækning med stråtag beskyttet mod den sekundære bebyggelse

Stråtaget udføres beskyttet på undersiden med bygningsdel udført som mindst klasse EI 30
[BD-bygningsdel 30] med hulrum af en højde på højst 100 mm, og hulrummet skal være lukket
langs alle kanter af tagfladerne, så en brand ikke kan sprede sig til hulrummet fra tagfladernes
kanter. Lukningerne langs tagfladernes kanter skal udføres med mindst materiale klasse A2-
s1,d0 [ubrændbart materiale].

4.3.2.3 Brandsikret stråtag

Brandsikret stråtag udføres af traditionelle tagrør tækket direkte, uden bagvedliggende
hulrum, på en bagvedliggende bygningsdel mindst klasse EI 30 [BD-bygningsdel 30] udført af
Side 10 af 30
materiale mindst klasse D-s2,d2 [klasse B materiale]. Tagdækningen af strå fastgøres til
underliggende bygningsdel med ubrændbart materiale.

https://bygningsreglementet.dk/-/media/Br/Kap_5_Brand/Vejledninger/Sekundear_bebyggelse/Bilag-1b—pr%C3%A6-accepterede-l%C3%B8sninger—sekund%C3%A6r-bebyggelse.pdf

Det siger Build.dk

Tekst omkring Build’s fortolkning af bygningsreglementet

Det siger Veludført Stråtag

Jf. BR 2018 er der to forskellige regelsæt, man skal være opmærksom på, når der er tale om afstandsforhold til bygninger på anden grund, nemlig:

■ Afstandskrav til skel og vej/sti, jf. Kapitel 8 om byggeretten.

■ Sikkerhedsafstande til skel og vej- og stimidte i forhold til brandspredning til bygninger på anden grund jf. Kapitel 5, om brand.

Ved primære bygninger (boliger) gælder byggeretten altid, dvs. henholdsvis minimum 2,5 meter til skel ved helårs enfamilieshuse og 5 meter ved sommerhuse.
For sekundære bygninger gælder lempeligere regler. Afstandskrav ved stråtækkede bygninger Bygninger med tagdækning af strå (stråtag), eller anden
tagdækning, som ikke er tagdækning klasse BROOF (t2) [klasse T tagdækning], skal placeres mindst 10 meter fra naboskel, vej- og stimidte.

Hvis stråtaget er brandsikret som beskrevet på side 13-14, kan afstanden til naboskel, vej- og stimidte reduceres til 5 meter, jf. BR 2018, Vejledning, Præaccepterede løsninger for afstand til skel (enfamiliehuse), § 125 punkt 4.5.

Afstandskrav til bygninger på samme grund

I forhold til afstandsforhold generelt mellem bygninger på samme grund kan bygningerne betragtes som én bygning med hensyn til opdeling i brandmæssige enheder, når
afstanden mellem bygningerne er mindre end summen af de afstande, de enkelte bygninger skulle have til naboskel. Dvs. at der normalt ikke er krav til afstande mellem byg-
ninger på samme grund. Bemærk, at en brandsektion maksimum må være 2.000 m2 i ét plan eller 600 m2 i flere plan.

Historien omkring branddugerne af glasvæv

Hvad er grunden til at der pludselig skal en brandrådgiver til?

Brandrådgivere og glasvæv

hvad skal der til for at fortsætte med de produkter vi kender?

Godkendte, præ-accepterede løsninger til nybyg uden brandrådgiver

tekst

Hvordan brandsikrer man et gammelt stråtag

Hvordan griber man det an og hvad er mulighederne?

Indholdsfortegnelse